V Prawo odstąpienia od umowy

  • Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych  od daty odbioru Towaru na adres Sport-tour s.c. ul. Poniatowskiego 1, 05-400 Otwock lub na adres mailowy sklep@sport-tour.pl.

Zwracany Towar prosimy bezpiecznie zapakować oraz odesłać kompletny, bez śladów użytkowania z dołączonym oryginałem dokumentu sprzedaży, na adres do zwrotu towaru (podany w górze Regulaminu). Zwrot Towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Kupującego.

Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru tj. nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto.

Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy podmiotów gospodarczych. Prawo do zwrotu nie obejmuje Towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

VI Reklamacje

  • Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora danego towaru. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem.
  • Reklamacja wymaga zgłoszenia obsłudze Sklepu (telefonicznie lub na adres e-mail reklamacje@sport-tour.pl ) informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym oraz oryginałem dowodu zakupu na adres do zwrotu towaru. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta.

Do pobrania – formularz reklamacyjny

VII Niezgodność towaru z warunkami umowy
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. W myśl ustawy, Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na poinformowanie Sprzedawcy i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów. Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy. Przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą odbierane.

VIII Wymiana towaru
W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego rozmiar Towaru okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z obsługą Sklepu i rezerwację pożądanego rozmiaru/koloru.

W przypadku zwrotu lub wymiany towaru Użytkownik ponosi koszty jego przesyłki. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem na jego koszt.